Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2008.02.08, 10:04

Rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

zdj

ULC przesłał do konsultacji społecznych rozporządzenie w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną. W regulacji tej zostały określone zadania jakie powinien realizować Komitet w świetle obowiązków nałożonych na Państwa Członkowskie, w tym Polskę, w zakresie strategicznego zarządzania przestrzenią powietrzną.


Zdecydowana większość z wymienionych w rozporządzeniu zadań, powierzona została, na mocy stosownych aktów prawnych, Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Pozostałe, istotne strategicznie zadania, powierzono w projekcie rozporządzenia Komitetowi Zarządzania Przestrzenią Powietrzną. W ten sposób w pełni zapewniona będzie realizacja wszystkich zadań nałożonych na nasze państwo przez Unię Europejską w zakresie zarządzania polską przestrzenią powietrzną.

W skład Komitetu, określonego w projekcie, wchodzą reprezentanci centralnych organów administracji rządowej i upoważnionych instytucji wykonujących zadania w zakresie zarządzania lotnictwem cywilnym i państwowym oraz ci przedstawiciele cywilnych użytkowników przestrzeni powietrznej, którzy zostaną zaproszeni do udziału w pracach Komitetu przez jego przewodniczącego.

Rozporządzenie swoim zakresem będzie obejmowało następujące podmioty: Ministra właściwego do spraw transportu, Ministra Obrony Narodowej, Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej oraz podmioty sektora lotnictwa cywilnego.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie wiązało się ze zwiększeniem w 2008 r. limitu wydatków ULC. Dodatkowe wydatki ULC związane z organizacją pracy KZPP, w tym kosztami wynagrodzeń ekspertów oraz publikacjami materiałów zostaną sfinansowane w ramach posiadanego limitu wydatków.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej, implementuje bowiem postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2150/2005 z dnia 23 grudnia 2005 r. ustanawiające wspólne zasady elastycznego użytkowania przestrzeni powietrznej, nie podlega jednak notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach dotyczących sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia powinno nastąpić najpóźniej z dniem 1 kwietnia 2008 r. Z tym dniem traci bowiem moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie powołania Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną oraz ustalenia zakresu jego działania, na mocy którego aktualnie funkcjonuje ten Komitet.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
powrót