Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2016.03.14, 12:59

Trzecie posiedzenie Baltic FAB

zdj

Polska i Litwa realizują projekty związane z ujednoliceniem i harmonizacją systemu kierowania ruchem lotniczym (ATM) w zarządzanym wspólnie funkcjonalnym blokiem przestrzeni powietrznej –Baltic FAB. Działania te restrukturyzują zarządzaną przestrzeń, co doprowadzi do uporządkowania kierunków przepływu ruchu lotniczego, uwolnienia dodatkowej pojemności przestrzeni powietrznej oraz zwiększenia efektywności pracy służb żeglugi. Baltic FAB tworzą organizacyjnie: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska Oro Navigacija, a także instytucje nadzorujące lotnictwo cywilne oraz ministerstwa właściwe ds. transportu i obrony narodowej.

W dniach 9-10 marca 2016 r., w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie, odbyło się trzecie posiedzenie Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB), któremu przewodniczyli przedstawiciele ministerstw właściwych ds. transportu Polski i Litwy. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ich litewscy odpowiednicy.

W trakcie posiedzenia omówiony został stan prac wdrożeniowych w ramach Bałtyckiego FAB w oparciu o raport przekazany przez władze polskie i litewskie Komisji Europejskiej w styczniu 2016 r., jak również przegląd aktywności władz lotniczych obu krajów w ramach komitetu koordynacyjnego krajowych władz nadzorujących (NSA Coordination Committee). Dyskutowano także na temat osiągniętych w 2015 roku przez kraje Bałtyckiego FAB wskaźników skuteczności działania w ramach realizacji Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2015-2019. Zarząd Bałtyckiego FAB odnotował m.in. wyjątkowo dobre wyniki PAŻP i Oro Navigacija w zakresie minimalizacji opóźnień w ruchu lotniczym. Jednocześnie strona polska przedstawiła informacje nt. znacznie niższej niż zakładana w Planie liczby jednostek usługowych (tzw. service units) w polskiej przestrzeni powietrznej w 2015 r., jak również istotnych odchyleń inflacji od pierwotnie zakładanych wartości i w związku z tym planowanej rewizji Planu.

Kolejnym tematem ważnym dla przyszłości Bałtyckiego FAB była prezentacja wstępnego projektu strategii rozwojowej polsko-litewskiej inicjatywy, opracowanej przez Biuro Zarządzania Bałtyckim FAB (Baltic FAB Management Office), w oparciu o kierunkowe ustalenia wiceministrów ds. transportu Polski i Litwy podjęte w roku ubiegłym. Po analizie dokumentu, Zarząd podjął decyzję o skierowaniu go do dalszych prac oraz przygotowaniu niezbędnych korekt i uzupełnień przez poszczególnych członków Zarządu. Celem jest uzyskanie dokumentu gotowego do prezentacji Radzie Bałtyckiego FAB jeszcze w pierwszym półroczu 2016 r.


Funkcjonalne bloki przestrzeni powietrznej stanowią strukturalny i organizacyjny komponent programu SES (Single European Sky - Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej), przyczyniający się do stopniowej integracji systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Obok polsko-litewskiego Baltic FAB rozwijanych jest 9 innych, europejskich inicjatyw FAB: UK-Ireland FAB, Danish-Swedish FAB, BLUE MED FAB, Danube FAB, FAB CE, FABEC, North European FAB oraz South-West FAB.

Na zdjęciu: Uczestnicy posiedzenia Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej (Baltic FAB)
powrót